زیرنویس فارسی Iron Sky Imdb

Subtitle details:

  • Online: 2/13/2020 4:26 PM   14 days ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (31,233 bytes)
  • Production type: Transcript (By listening)
  • Release type: Not available
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • Downloads: 29

Subtitle Preview:

1
00:00:35,560 --> 00:00:39,363
لابرتی اینجا واحد کنترل ایست
درخواست وضعیت سطح ماه

2
00:00:39,735 --> 00:00:43,787
واحد کنترل اینجا لابرتی است
شمارش معکوس برای فرود تا بیست دقیقه دیگه

3
00:00:44,017 --> 00:00:45,847
در حال نزديک شدن به خط انتهايي

4
00:00:48,232 --> 00:00:51,991
دريافت شد مرکز راديويي
تمام

5
00:00:52,390 --> 00:00:57,604
دريافت شد همه چیز برای فرود اماده است