زیرنویس فارسی David Lynch Teaches Creativity and Film: E04 Educating Yourself Imdb

Subtitle details:

 • Online: 2/13/2020 5:10 PM   10 days ago
 • Hearing Impaired: No
 • Foreign parts: No
 • Framerate: Not available
 • Files: 1 (7,694 bytes)
 • Production type: Transcript (By listening)
 • Release type: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 1 users
 • Voted as Good by: 1 users
 • Downloads: 18

Subtitle Preview:

1
00:00:00,500 --> 00:00:02,220
به نظر من، همه ما

2
00:00:02,220 --> 00:00:08,340
.باید بیشترین دانش فنی ممکن رو برای فیلم‌سازی داشته باشیم

3
00:00:08,340 --> 00:00:13,320
دانش فنی کار با دوربین، لنزها، حلقه‌های فیلم

4
00:00:13,320 --> 00:00:17,970
.نورپردازی، صدا و دستگاه‌های ادیت

5
00:00:17,970 --> 00:00:22,260
.ولی فکر می‌کنم مهم‌ترین مساله، آموزش با انجام کاره
(آموزش تجربی)