زیرنویس فارسی Steal the sky 1988 360 HD TV 300mb Imdb

Subtitle details:

 • Online: 2/13/2020 5:11 PM   14 days ago
 • Hearing Impaired: No
 • Foreign parts: No
 • Framerate: 23.976
 • Files: 1 (27,476 bytes)
 • Production type: Translated a subtitle
 • Release type: Blu-ray
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 2 users
 • Voted as Good by: 2 users
 • Downloads: 21

Subtitle Preview:

0
00:00:06,920 --> 00:00:15,700
زیرنویـــس اختصاصی از محـــسن رضایــی
Mohsen1372923(Subscene.com)

00
00:00:18,920 --> 00:00:23,700
"چون از طرفدارای پروپا قرص یانی هستم وآهنگساز این فیلم هم یانیه"
"تصمیم گرفتم این زیرنویسو ترجمه کنم"
"تقدیم به طرفداران یانی"

1
00:00:26,920 --> 00:00:30,700
خاورمیانه
1966

2
00:00:31,170 --> 00:00:35,830