زیرنویس فارسی Detention 2019 720p BluRay Imdb

Subtitle details:

 • Online: 2/14/2020 6:44 AM   14 days ago
 • Hearing Impaired: No
 • Foreign parts: Yes
 • Framerate: 23.976
 • Files: 1 (21,893 bytes)
 • Production type: Translated a subtitle
 • Release type: Blu-ray
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 4 users
 • Voted as Good by: 4 users
 • Downloads: 105

Subtitle Preview:

1
00:00:01,000 --> 00:00:15,000
ويرايش و هماهنگي از ميثم

2
00:01:17,833 --> 00:01:21,666
همه موظف هستن هر گونه
عامل جاسوسي رو گزارش بدهند

3
00:01:21,667 --> 00:01:25,457
مخفي کردن اين کار هم خود
به نوعي جرم محسوب ميشود

4
00:01:25,458 --> 00:01:27,416
و مجازات براي اين افراد
در نظر گرفته خواهد شد

5
00:01:27,417 --> 00:01:31,292
کساني که به تحريک افکار عمومي براي