زیرنویس فارسی Vis A Vis S03E02 Fa WEB-DL Imdb

Subtitle details:

 • Online: 3/25/2020 7:19 PM   9 days ago
 • Hearing Impaired: No
 • Foreign parts: No
 • Framerate: Not available
 • Files: 1 (17,485 bytes)
 • Production type: Translated a subtitle
 • Release type: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 2 users
 • Voted as Good by: 2 users
 • Downloads: 49

Subtitle Preview:

1
00:00:00,679 --> 00:00:02,973
به کروز دل نورته خوش اومدید

2
00:00:05,640 --> 00:00:08,800
چینی ها همه جا هستند، توی آشپزخونه ،توی پذیرش ،‌خشکشویی

3
00:00:08,880 --> 00:00:11,640
ما میدونیم چه کسی اینجا دستوراتو میده

4
00:00:12,800 --> 00:00:13,800
زولما

5
00:00:13,880 --> 00:00:16,640
حالا همه ما اینجاییم

6
00:00:16,720 --> 00:00:18,239
از تخت من گمشو بیرون