زیرنویس فارسی Katy Keene - 01x05 - Persian subtitle Imdb

Subtitle details:

  • Online: 3/25/2020 8:13 PM   9 days ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (20,765 bytes)
  • Production type: Translated a subtitle
  • Release type: Not available
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • Downloads: 66

Subtitle Preview:

1
00:00:02,789 --> 00:00:04,727
مسئله مجرد بودن تو نیویورک

2
00:00:04,729 --> 00:00:07,052
وقتی بیرون ده تا زیر صفره چیه؟

3
00:00:08,442 --> 00:00:11,720
مجبورت میکنه تو خونه بمونی و رو
خودت تمرکز بکنی

4
00:00:11,722 --> 00:00:16,326
برای من این یعنی اماده شدن
برای ازمون ورودی مدرسه هنر پارسن

5
00:00:37,467 --> 00:00:40,134
با نزدیک شدن به انتهای مهلت
درخواست ورودی دادن