زیرنویس فارسی Hannibal - S01E02 - Amuse Bouche - 480p - HDTV Imdb

Subtitle details:

 • Online: 3/25/2020 10:13 PM   9 days ago
 • Hearing Impaired: No
 • Foreign parts: Yes
 • Framerate: Not available
 • Files: 1 (16,429 bytes)
 • Production type: Translated a subtitle
 • Release type: Not available
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 1 users
 • Voted as Good by: 1 users
 • Downloads: 29

Subtitle Preview:

1
00:00:01,480 --> 00:00:03,100
...آنچه در "هانیبال" گذشت

2
00:00:03,120 --> 00:00:04,940
تو کاری میکنی که براش توجیهی نداری

3
00:00:04,980 --> 00:00:07,960
مدارک توجیه میکنه -
پس کمک کن مدرک پیدا کنم -

4
00:00:08,060 --> 00:00:09,200
!من اگه بودم درگیرش نمیکردم

5
00:00:09,260 --> 00:00:12,260
اگه قرار باشه خیلی درگیر بشه، میخوام که حواست باشه تنهایی درگیر نشه

6