زیرنویس فارسی 메모리스트 Memorist EP5_[@KTteam] Imdb

Subtitle details:

 • Online: 3/26/2020 1:54 AM   9 days ago
 • Hearing Impaired: No
 • Foreign parts: No
 • Framerate: Not available
 • Files: 1 (23,403 bytes)
 • Production type: Translated a subtitle
 • Release type: Not available
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 1 users
 • Voted as Good by: 1 users
 • Downloads: 74

Subtitle Preview:

1
00:00:00,000 --> 00:00:02,958
<b><font color=#ff5353>تيم ترجمه کی تی تیم تقدیم می کند
Tel: @KTteam</font></b>

2
00:00:02,988 --> 00:00:07,035
<b><font color=#ff0000>هر گونه استفاده مادی از زیرنویس و
کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع است</font></b>

3
00:00:07,095 --> 00:00:12,900
<b><font color=#ff8000>F76 :سرپرست مترجمین